Het beschikbaar stellen van capaciteit aan lokale korpsen

In de politiekorpsen van Caribisch Nederland (KPCN), Aruba (KPA), Curaçao (KPC) en Sint Maarten (KPSM) en binnen de landsrecherches (LR) van Curaçao en Aruba werken RST medewerkers. Zij werken ‘embedded’ samen met de lokale collega’s aan de bestrijding van criminaliteit.

In totaal werken 26 RST-medewerkers niet vanuit de centrale locatie, omdat zij geplaatst zijn bij één van de vier politiekorpsen of bij een Landsrecherche.

15 van hen werken op de zwacri afdelingen van de lokale korpsen en 4 bij de LR. Zij vormen samen met lokale collega’s een team waarin onderzoeken worden verricht. De RST-medewerkers brengen hun kennis over tactische rechercheren, financieel rechercheren en/of dossiervorming mee in onderzoeken die grotendeels incidentgericht van aard zijn. Dit gebeurt onder aansturing van de lokale chef.

Ook werken 7 RST-medewerkers op de informatieafdelingen/-knooppunten van de lokale korpsen. Zij bereiden onderzoeken voor of lopen ze bij en werken aan tactische en strategische informatieproducten. Zij zijn (allround) informatiemedewerkers. Binnenkort wordt deze groep uitgebreid met 8 fte lokaal geworven analisten.

De personeelsverantwoordelijkheid en -zorg voor deze medewerkers ligt bij het RST.